Alfa revizija
Preduzeće za reviziju "Alfa-Revizija" d.o.o. Beograd su osnovala tri ovlašćena revizora, koji su članovi Komore ovlašćenih revizora Republike Srbije.
"Alfa-Revizija" d.o.o. Beograd, u skladu sa srpskim zakonima, poseduje sve potrebne dozvole za obavljanje poslova revizije i poslova srodnih reviziji.
Saglasno prethodnim iskustvima naših osnivača, kao i naših ostalih zaposlenih, u mogućnosti smo da našim klijentima pružamo usluge svih oblika revizije, usluge procene vrednosti kapitala, računovodstvene ge, usluge poreskog i finansijskog savetovanja i druge srodne usluge.