Министарство унутрашњих послова Републике Србије

 
Министарство унутрашњих послова Републике Србије
  • Телефони: 011 306 2000
  • Факс: 011 361 7179
  • Адреса: Булевар Михаила Пупина 2, Београд, Нови Београд.
  • Web:http://www.mup.gov.rs
Министарство унутрашњих послова обавља унутрашње послове државне управе на начин којим се сваком човеку и грађанину обезбеђује једнака заштита и остваривање његових Уставом утврђених слобода и права.

У обављању унутрашњих послова могу се примењивати само мере принуде које су предвиђене законом и којима се са најмање штетних последица за грађане и њихове организације, предузећа, установе и друге организације постиже извршење послова.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља послове државне управе који се односе на:

• заштиту безбедности Републике Србије и откривање и спречавање делатности усмерених на подривање или рушење уставом утврђеног поретка;
• заштиту живота, личне и имовинске сигурности грађана;
• спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање учиниоца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима;
• одржавање јавног реда и мира;
• обезбеђивање зборова и других окупљања грађана;
• обезбеђивање одређених личности и објеката;
• безбедност саобраћаја на путевима;
• контролу прелажења државне границе;
• контролу кретања и боравка у граничном појасу;
• контролу кретања и боравка странаца;
• набављање, држање и ношење оружја и муниције;
• производњу и промет експлозивних материја, запаљивих течности и гасова;
• заштиту од пожара;
• држављанство;
• јединствени матични број грађана;
• путне исправе;
• пребивалиште и боравиште грађана;
• обучавање кадрова, као и друге послове одређене законом.