Колбер Инвест
  • Телефони: 011 311 1864, 011 319 6486
  • Факс: 011 311 1864
  • Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 113, Нови Београд
  • Web:http://knjigovodstvo-kolbers.rs
КОЛБЕР ИНВЕСТ д.о.о. је:

- предузеће основано 1992. године,
- регистровано за делатност пружања књиговодствених услуга и консалтинг,
- испуњава све услове за вођење пословних књига и састављање рачуноводствених извештаја за друга правна лица на основу члана 6. Закона о рачуноводству,
- послове обављају стручна лица у звању стручног рачуновође и рачуновође са високом и средњим степеном стручне спреме,
- пословни процеси рада покривени информационом технологијом (мрежа рачунара и штампача),
- пословни софтвер који обухвата комплетно финансијско пословање и обезбеђује функционисање система интерних рачуноводствених контрола и у сагласности је са одговарајућим рачуноводственим стандардима и Законом о рачуноводству,
- могућност коресподенције на енглеском језику, као и формирање књиговодствених извештаја (Биланс успеха, Бланс стања и др.).