Тсм
ТСМ агенција има велико искуство у раду са великим, средњим и малим предузећима. Разноликост обима услуга, као и специфичност сваког појединачног предузећа којима нудимо своје услуге, воде нас ка професионалном и темељном обављању наших услуга. Пословним партнерима прућамо услугу која је потпуно прилагођена њиховој врсти делатности, обиму и начину пословања.

ТСМ агенција обавља за вас следеће рачуноводствене услуге:
вођење главне књиге,
аналитичку евиденцију салда, конта, листинге отворених ставки,
обрачун пореза на додату вредност,
попис и обрачун амортизације основних средстава,
израду завршног рачуна,
израду међугодишњих биланса,
вођење пореских евиденција,
вођење благајне,
обрачун плата,
обрачун социјалних доприноса,
обрачун уговора о делу и ауторских хонорара,
књижење малопродаје,
вођење рачуноводства по трошковним местима и пројектима
израду статистике финансијских рачуна,
вођење платног промета,
обрачун камата,
припрему документације за добијање банкарских позајмица,
израду предлога комплетног решења вашег рачуноводства,
израду предлога рационализације осталих поступака повезаних са рачуноводством,
разне друге услуге по жељи клијента.